หน่วยวิจัยGCOM

ปัจจุบันนี้ประเทศไทยได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนในการตัดสินใจบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ประกอบด้วยเทคโนโลยี 3 ด้านได้แก่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) รีโมทเซนซิง (RS) และระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (GPS) ประยุกต์ใช้ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรต่างๆ ทั้งที่เป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือมนุษย์สร้างขึ้นในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ดังนั้นการติดตามทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเหล่านี้จึงเป็นประเด็นสำคัญอันหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนา จากฐานข้อมูลเพื่อการจัดการและบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ที่แต่ละหน่วยงานในท้องถิ่นต่างๆ ต้องเกี่ยวข้องกับการติดตามทรัพยากรเหล่านั้น
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจึงเป็นเครื่องมือที่สนับสนุนงาน อำนวยความสะดวกสำหรับผู้รับผิดชอบด้านติดตามและประเมินทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่หน่วยงานของตนดูแล และมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานต่างๆ อย่างกว้างขวาง เช่น การช่วยตัดสินใจเพื่อเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม การหาเส้นทางที่เหมาะสมในการวางแผนระบบการขนส่ง และการวางแผนในการจัดเก็บภาษีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ทั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล และการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทั้งในรายวิชา Remote Sensing และ Geographic Information Systems และการประยุกต์ GPS ในการเรียน การทำโครงงาน และวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท ร่วมกับคณาจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท จึงให้ความสำคัญของการเรียนรู้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น จึงได้จัดตั้งหน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (GEOINFORMATICS RESEARCH CENTER FOR COMMUNITY DEVELOPMENT) ขึ้น ภายใต้การพัฒนาวิชาการและวิจัยโดยคณาจารย์และนักวิจัย ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คู่มือ ArcGIS 10.1 ฉบับภาษาไทย มีขายแล้ว (ศูนย์หนังสือจุฬาฯ / เกษตรฯ / ธรรมศาสตร์ฯ)
หนังสือ...เรียนรู้ระบบภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรม ArcGIS 10.1 for Desktop
คู่มือ ArcGIS 9.3.1 ฉบับภาษาไทย มีขายแล้ว (ศูนย์หนังสือจุฬาฯ / เกษตรฯ / ธรรมศาสตร์ฯ)
หนังสือ...เรียนรู้ระบบภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรม ArcGIS Desktop 9.3.1
ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท ผลิตบัณฑิตนักภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพองค์กร และสังคมไทย
ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
7 visitors online now
5 guests, 2 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps
โฆษณา @GCOM
ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท ผลิตบัณฑิตนักภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพองค์กร และสังคมไทย
Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes