บริการวิชาการ

บริการสังคม

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท โดยนักศึกษาที่นำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ในการทำวิทยานิพนธ์ ร่วมดำเนินการวิจัยตลอดจนศึกษาค้นคว้า นักศึกษาถือว่าเป็นทรัพยากรหลักที่จะพัฒนาข้อมูลเพื่อสร้างองค์ความรู้ภายใต้การปรึกษาหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษา


DNP_DIGIT   arcgis_digitize
songkla_gis3   25basins

พัฒนาทักษะ และความชำนาญในด้านระบบภูมิสารสนเทศให้นักศึกษา โดยมีการจัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะ ให้กับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี-หลักสูตรเทคโนโลยีชนบท และปริญญาโท-หลักสูตรเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท โดยนักศึกษาที่มีความสนใจในศาสตร์ระบบภูมิสารสนเทศ ได้รับการฝึกอบรม และได้มีส่วนร่วมในการทำโครงการศึกษา วิจัย และพัฒนา ของหน่วยวิจัยฯ

 

โครงการวิจัยหาบเร่แผงลอยพัทยา1   643997_10151209005672480_581765466_n
DAM_riskzone2   สำรวจวัดสำปะซิว1

เพิ่มศักยภาพด้านระบบภูมิสารสนเทศให้บุคลากรภายใน และภายนอกองค์กร
โดยศูนย์วิจัยฯ จัดการฝึกอบรม และการสัมมนา โดยอาจจะร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อจัดการฝึกอบรม และสัมมนา เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านระบบภูมิสารสนเทศสู่สังคม อันเป็นการสร้างเสริมความรู้ด้านวิชาการให้แพร่หลาย ตลอดจนการจัดเสนอผลงานวิจัยในด้านนี้

 

DSC_8802AA   จัดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศให้กับหน่วยงานภายนอก

ซึ่งประกอบไปด้วยทฤษฎี และปฏิบัติภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและทักษะขั้นสูงของหน่วยวิจัยฯ

และยังอนุญาติให้ทางหน่วยงานฯ สามารถบันทึกวีดีโอการสอนระหว่างการอบรมได้เพื่อเป็นวิทยาทานเผยแพร่ได้

DSC_8854   มีการจัดคอร์สแบบเร่งรัด ระยะสั้น เพื่อวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อเปิดมุมมองการวิจัยในด้านเฉพาะของหน่วยงาน

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันต่างๆ ซึ่งในปัจจุบัน ภาควิชาเทคโนโลยีชนบทมีเป้าหมายในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร หรือหน่วยงานทั้งภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อการเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพขององค์กร และบุคลากรภายในหน่วยวิจัยฯ ในด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

DSC_8839    
DSC_8921AA    

คู่มือ ArcGIS 10.1 ฉบับภาษาไทย มีขายแล้ว (ศูนย์หนังสือจุฬาฯ / เกษตรฯ / ธรรมศาสตร์ฯ)
หนังสือ...เรียนรู้ระบบภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรม ArcGIS 10.1 for Desktop
คู่มือ ArcGIS 9.3.1 ฉบับภาษาไทย มีขายแล้ว (ศูนย์หนังสือจุฬาฯ / เกษตรฯ / ธรรมศาสตร์ฯ)
หนังสือ...เรียนรู้ระบบภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรม ArcGIS Desktop 9.3.1
ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท ผลิตบัณฑิตนักภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพองค์กร และสังคมไทย
ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
10 visitors online now
7 guests, 3 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps
โฆษณา @GCOM
ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท ผลิตบัณฑิตนักภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพองค์กร และสังคมไทย
Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes