Author Archive

ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท ประกาศรับสมัครตำแหน่ง อาจารย์

ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์
คุณวุฒิ ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ตรวจสอบคุณสมบัติได้ตามเอกสารแนบ

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
ตามเอกสารแนบ https://goo.gl/pWcLhT

CAI เรียนรู้ QGIS v.2.6 (ผ่าน Youtube)

หน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (GCOM) ได้พัฒนาสื่อสนับสนุนการสอนพื้นฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  ด้วยโปรแกรม Quantum GIS (QGIS) v. 2.6
บันทึกเป็นวีดีโอคลิปตอนสั้นๆ สำหรับผู้สนใจศึกษาด้วยตนเอง
ทางทีมงานได้ตัดต่อขึ้น Youtube ซึ่งสะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงได้ทางอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

สื่อชุดนี้ได้ใช้ประกอบการฝึกอบรมในหลายๆ แห่ง และครูภูมิศาสตร์เพื่อใช้ประกอบการสอนนักเรียนมัธยมศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยสายภูมิศาสตร์ใช้ศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

ทางหน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นยินดีเป็นอย่างยิ่ง หากท่านได้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม 
และห้ามนำไปใช้ในเชิงการค้าโดยเด็ดขาด ต้องได้รับความยินยอมจากหน่วยวิจัยฯ เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

ขอบคุณที่ติดตามผลงานหน่วยวิจัยฯ ครับ

 

QGIS รวมทุกตอนใน Youtube

http://www.youtube.com/playlist?list=PLCHOThJWrXeVjbzDGM7KfjYi-tPP6oKGX

ประกอบด้วยเนื้อหา 10 ตอน
เรียนรู้ QGIS 2.6 เบื้องต้น ตอนที่ 1 ภาพรวมเบื้องต้น       
เรียนรู้ QGIS 2.6 เบื้องต้น ตอนที่ 2 RASTER DISPLAY   
เรียนรู้ QGIS 2.6 เบื้องต้น ตอนที่ 3 Add Excel XY to Point
เรียนรู้ QGIS 2.6 เบื้องต้น ตอนที่ 4 VECTOR DATA
เรียนรู้ QGIS 2.6 เบื้องต้น ตอนที่ 5 การตรึงพิกัด GEOREFERENCE
เรียนรู้ QGIS 2.6 เบื้องต้น ตอนที่ 6 การนำเข้าข้อมูล POINT
เรียนรู้ QGIS 2.6 เบื้องต้น ตอนที่ 7 การนำเข้าข้อมูล LINE
เรียนรู้ QGIS 2.6 เบื้องต้น ตอนที่ 8 การนำเข้าข้อมูล POLYGON
เรียนรู้ QGIS 2.6 เบื้องต้น ตอนที่ 9 การจัดทำแผนที่ LAYOUT MAP
เรียนรู้ QGIS 2.6 เบื้องต้น ตอนที่ 10 Basic GIS ANALYSIS

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ GIS สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

 

20141203_IMG_0424 หน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็น

“การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการพัฒนาเมือง”

วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมอัยการจังหวัดสมุทรปราการ ศาลาประชาคมจังหวัดชั้น 2 จังหวัดสมุทรปราการ

ขอบคุณทางหน่วยงานที่ได้ติดต่อมาไปร่วมกิจกรรมวิชาการในครั้งนี้ครับ

20141203_IMG_0422 20141203_IMG_0421

 

 

   
   

สัมมนา : งานสัมมนาด้านระบบภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 19

000d1a

เชิญชวน นักศึกษา และนักวิชาการที่สนใจงานภูมิสารสนเทศ

เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการด้านระบบภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 19

Thai GIS User Conference 2014

 

วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

สัมมนาฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สนใจเข้าสมัครได้ที่ http://www.esrith.com/th/tuc2014/index.html

สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ม.อ.) ได้จัดฝึกอบรม GIS ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 2 หลักสูตร

สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยในการนี้ ได้ร่วมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู้กับนักวิจัยและอาจารย์
หน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 2 หลักสูตร คือ

…………………….
(หลักสูตรขั้นพื้นฐาน)
ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

(หลักสูตรขั้นสูง)
ระหว่างวันที่ 21 – 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

FIRSTPAGE

ดำเนินการอบรมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล และทีมงานวิจัย GCOM มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยภารกิจปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม ArcGIS 10.2 เพื่อการจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ได้เสร็จสิ้นด้วยดี
ขอขอบคุณทาง สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ฯ ที่ได้ให้เกียรติการร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท

179565_101471256663521_148974785_n
7056_10152020001652480_1582129626_n

รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 1 ปีการศึกษา 2557

รอบที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน ถึงวันวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

สมัครด้วยตนเองที่งานบัณฑิตศึกษา อาคารบรรยายรวม 4 ชั้น 3
สอบถามที่โทร 02-5644482 (สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท)

สำหรับผู้สนใจและทำวิทยานิพนธ์ ของหลักสูตรเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท ในด้านที่สนใจได้แก่

1) การพัฒนาหรือการวางแผนพลังงานทดแทนเพื่อการพัฒนาชนบท

2) การวางผังชุมชน และการจัดการชุมชน

3) เทคโนโลยีเครื่องมือ เครื่องจักรกลที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาชนบท

4) วิศวกรรมโยธาท้องถิ่น การประเมินการทรุดตัวของอาคาร หรือโบราณสถาน หรือการติดตามสาธารณูปโภคในชุมชน

5) เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS, Remote Sensing and GPS) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในด้านกายภาพ และสิ่งแวดล้อมชนบท

  รายละเอียดการรับสมัคร

http://203.131.222.110/news_tuV3/Data/1402990944.pdf

ปฏิทินการรับสมัคร
http://www.sci.tu.ac.th/news_sci/Data/1383385785.pdf

ข้อมูลประกอบเพิ่มเติม

http://www.sci.tu.ac.th/news_sci/Data/1379022685.pdf

GEOINFOTECH 2014 – การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2557

GISTDA ขอเชิญส่งผลงานวิจัย-บทความวิชาการ และเข้าร่วมประชุม..
GEOINFOTECH 2014 – การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2557
12-14 พ.ย. 2557 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ และลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
รูปแบบบทคัดย่อ (ส่งภายใน 31 กรกฎาคม 2557) >> http://goo.gl/DtLCs4
รูปแบบบทความฉบับสมบูรณ์ (ส่งภายใน 29 สิงหาคม 2557)  >> http://goo.gl/XIv8FM
(ขณะนี้เว็บไซต์อย่างเป็นทางการและ ระบบลงทะเบียนออนไลน์ของการประชุมอยู่ในระหว่างการจัดทำ)

ติดต่อฝ่ายวิชาการ (บทความ) paper@gistda.or.th
ติดต่อฝ่ายจัดการประชุม + ลงทะเบียน geoinfotech@gistda.or.th

000e0

รับสมัครนักศึกษาป.โท หลักสูตรเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท ปี 2557 (รอบที่ 2)

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประจาปีการศึกษา 2557

ช่วงเวลาการรับสมัคร

รับสมัคร ผ่านระบบ INTERNET
วันศุกร์ที่  14 มีนาคม 2557 ถึง วันพุธที่ 30 เมษายน   2557

 

ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท   รหัสสาขา 0904
ภาคค่า(ทวิภาค) รับนักศึกษาจำนวน 10 คน

[รายละเอียดการสมัคร ]

flood_H05 KU_TEACH13A

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
1. ต้องไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง ซึ่งจะเบียดเบียนหรือขัดขวางต่อการศึกษา
2. ต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
3. ต้องไม่มีชื่อในทะเบียนนักศึกษาหรือนิสิตของมหาวิทยาลัยนี้ หรือในสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นในประเทศ เว้นแต่มหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ

 

คุณสมบัติเฉพาะ
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2553 ข้อ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
แผน ก แบบ ก 1 เน้นการค้นคว้าวิจัย
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากสถาบันการศึกษาที่สภาวิทยาลัยรับรองวิทย
ฐานะ และเป็นผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่ต่ากว่า 3.00
2) หากมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้องกับชนบท
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา
แผน ก แบบ ก 2 เน้นศึกษารายวิชาและการทาวิทยานิพนธ์
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
วิทยฐานะ หรือ
2) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่น และมีประสบการณ์การทางานเกี่ยวข้องกับชนบท
อย่างน้อย 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา

 

วันสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม  2557
09.00 – 12.00 น.  สอบข้อเขียน ห้อง 212 อาคารบรรยายรวม 4
สอบข้อเขียน วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาชนบท
(ครอบคลุมความรู้เทคโนโลยีการพัฒนาชนบท เช่น  ด้านพลังงานทดแทน / การเกษตรและเครื่องจักรกลเกษตร / การวางผังชุมชน / เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น)
13.00 – 16.00 น. สอบสัมภาษณ์ ห้อง M306 อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0-2564-4482-79 ต่อ 2300
โทรสาร 0-2564 -4482

[ facebook ]

 

arcgis_digitize DAM_riskzone
554718_10151133713077480_291507597_n 3THESIS55

 

ทุนการศึกษา
ข้อมูลการศึกษาต่อบัณฑิตศึกษา2557 001a

วสท. จัดฝึกอบรม “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานแผนที่ GIS ท้องถิ่น”

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานแผนที่ GIS ท้องถิ่น (ภาคปฏิบัติ : ฝึกใช้งานโปรแกรมจริง)
หน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

วันของการฝึกอบรม เป็นวันเสาร์และอาทิตย์ ระยะเวลาการฝึกอบรม 6 วัน 

17-18 พฤษภาคม, (เสาร์-อาทิตย์)
24-25 พฤษภาคม, (เสาร์-อาทิตย์)
31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน, (เสาร์-อาทิตย์)

ณ สถาบันวิศวพัฒน์ ภายใต้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล    ธิดาวรรณ / ชฐาพร โทรศัพท์ 0-21844600-9

เว็บไซต์รายละเอียด  [เอกสารกำหนดการ] หรือ
http://eit.or.th/events.php?siteid=0&option=events&id=1304&lang=th

GIS_GOOGLE

หนังสือ "เรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม ArcGIS 10.1 for Desktop" วางตลาดแล้ว ใช้งานได้ทั้ง เวอร์ชั่น 10.1 และ 10.2

เรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม ArcGIS 10.1 for Desktop ครอบคลุมทั้ง 10.0,  10.1 และ 10.2 และเนื้อหาที่เพิ่มขึ้นมาก เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และผู้ใช้งานระดับกลาง และหน้าต่างของโปรแกรมแตกต่าง ชุดคำสั่งอยู่คนละส่วนกับเวอร์ชั่นเก่า ดังนั้นเหมาะสำหรับผู้ใช้โปรแกรมรุ่น 10.0, 10.1 และ10.2

arcgis101edit2
 

ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์  ดร.สุเพชร จิรขจรกุล
ISBN 978-616-305-579-8
ปีพิมพ์ : 1 / 2555
ขนาด (w x h) : 18.415 cm x 26.035 cm หนา : 4.25 cm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 984 หน้า
ราคาปกติ : 470 บาท

ซื้อหนังสือในรูปแบบสมาชิกแต่ละศูนย์หนังสือมีส่วนลดตามเงื่อนไขของแต่ละแห่ง

 

วางขายที่ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา http://www.chulabook.com
หรือสั่งผ่านเว็บไซต์ของศูนย์หนังสือจุฬาฯ จัดส่งทั่วประเทศ
[ arcgis 10.1 book]
ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) [website]
ร้านหนังสือ SE-ED BOOK [ SE-ED website]
ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต และท่าพระจันทร์) [website]
สั่งซื้อผ่านทาง   email : arcgisbook@gis2me.com

ราคาเล่มละ  420 บาท รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน
ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
(มีส่วนลดเพิ่ม หากสั่งซื้อจำนวนมากเพื่อจัดฝึกอบรม ให้ราคาพิเศษ)
ARCGIS031edit_order3

 

หรือทางช่องทางธนาคารที่สะดวกตาม LIST นี้ครับ

และท่านสามารถติดตามพัสดุลงทะเบียนได้จากเว็บไซต์บริการไปรษณีย์ไทยที่

http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx

image6

ซื้อด้วยตนเองที่ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท อาคารบร. 5 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เล่มละ 380 บาท 

 

 

Read the rest of this entry »

รับสมัครนักศึกษาป.โท หลักสูตรเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท ปี 2557

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประจาปีการศึกษา 2557

ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท   รหัสสาขา 0904
ภาคค่า(ทวิภาค) รับนักศึกษาจำนวน 10 คน

[รายละเอียดการสมัคร ]

flood_H05 KU_TEACH13A

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
1. ต้องไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง ซึ่งจะเบียดเบียนหรือขัดขวางต่อการศึกษา
2. ต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
3. ต้องไม่มีชื่อในทะเบียนนักศึกษาหรือนิสิตของมหาวิทยาลัยนี้ หรือในสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นในประเทศ เว้นแต่มหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ

 

คุณสมบัติเฉพาะ
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2553 ข้อ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
แผน ก แบบ ก 1 เน้นการค้นคว้าวิจัย
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากสถาบันการศึกษาที่สภาวิทยาลัยรับรองวิทย
ฐานะ และเป็นผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่ต่ากว่า 3.00
2) หากมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้องกับชนบท
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา
แผน ก แบบ ก 2 เน้นศึกษารายวิชาและการทาวิทยานิพนธ์
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
วิทยฐานะ หรือ
2) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่น และมีประสบการณ์การทางานเกี่ยวข้องกับชนบท
อย่างน้อย 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา

การรับสมัคร

รับสมัคร ผ่านระบบ INTERNET
วันพุธที่ 1 มกราคม 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
 เปิดระบบรับสมัคร วันพุธที่ 1 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น.
 ปิดระบบรับสมัคร วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557เวลา 24.00 น.

การชาระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Teller Payment ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
 ตั้งแต่วันพุธที่ 1 มกราคม 2557 ถึง วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2557
 รับชาระเงินตามเวลาทาการของธนาคาร

 

วันสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557
09.00 – 12.00 น.  สอบข้อเขียน ห้อง 212 อาคารบรรยายรวม 4
สอบข้อเขียน วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาชนบท
(ครอบคลุมความรู้เทคโนโลยีการพัฒนาชนบท เช่น  ด้านพลังงานทดแทน / การเกษตรและเครื่องจักรกลเกษตร / การวางผังชุมชน / เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น)
13.00 – 16.00 น. สอบสัมภาษณ์ ห้อง M306 อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0-2564-4482-79 ต่อ 2300
โทรสาร 0-2564 -4482

[ facebook ]

 

arcgis_digitize DAM_riskzone
554718_10151133713077480_291507597_n 3THESIS55

 

ทุนการศึกษา
ข้อมูลการศึกษาต่อบัณฑิตศึกษา2557 001a

เปิดรับนักศึกษาป.โท ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยทาลัย เปิดรับนักศึกษาป.โท ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

รายละเอียดหลักสูตร และค่าใช้จ่ายในการศึกษา
http://www.arts.chula.ac.th/~geography/masterbrocure.pdf

กําหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2556
1. กรอกข้อมูลการสมัครแบบออนไลน์ ที่ http://www.grad.chula.ac.th/main.php
ภายใต้หัวข้อ สมัครเข้าศึกษา Online และพิมพ์ใบสมัครดังกล่าวจากระบบ
2. ชําระค่าธรรมเนียมการสมัครที่ หน่วยการเงินและบัญชี อาคารมหาวชิราวุธ คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. นําใบสมัครมายื่นที่ห้องธุรการ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ชั้น 8 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หากผ้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
ติดต่อได้ที่ คุณภูษณิศา ไชยแก้ว   โทร. 0-2218-4821
หรือ E-mail: geography.chula@gmail.com
หรือที่ Website : http://www.arts.chula.ac.th/~geography

จีไอเอสทูมีเปิดช่องทางติดตามข่าวสารทาง Facebook Page

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ Facebook Page ของ GIS2ME.COM  เพื่อให้สมาชิกได้ติดตามข่าวสารของหน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ทาง FACEBOOK ได้สะดวกมากขึ้นอีก 1 ช่องทางครับ
สามารถติดตามข่าวสาร หรือแลกเปลี่ยนความรู้ทางช่องทาง FACEBOOK ได้ครับ

https://www.facebook.com/GIS.RT/app_212097992149339

BANNER810P_long BOOK

คู่มือ ArcGIS 10.1 ฉบับภาษาไทย มีขายแล้ว (ศูนย์หนังสือจุฬาฯ / เกษตรฯ / ธรรมศาสตร์ฯ)
หนังสือ...เรียนรู้ระบบภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรม ArcGIS 10.1 for Desktop
คู่มือ ArcGIS 9.3.1 ฉบับภาษาไทย มีขายแล้ว (ศูนย์หนังสือจุฬาฯ / เกษตรฯ / ธรรมศาสตร์ฯ)
หนังสือ...เรียนรู้ระบบภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรม ArcGIS Desktop 9.3.1
ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท ผลิตบัณฑิตนักภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพองค์กร และสังคมไทย
ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
6 visitors online now
3 guests, 3 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps
โฆษณา @GCOM
ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท ผลิตบัณฑิตนักภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพองค์กร และสังคมไทย
Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes